Akademia Animatorów Wolontariatu

Szanowni Państwo,

Poniżej jako inspirację przedstawiamy Państwu dwa programy szkoleń dla animatorów i koordynatorów wolontariatu opracowane niegdyś przez dwa różne grona. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy zorganizować Akademię Animatorów Wolontariatu dla szkolnych koordynatorów wolontariatu. Prosimy o Państwa refleksje na temat interesujących Państwa tematów (podczas konferencji „My dla świata” lub mailowo na adres biuro@wolontariusz.org). Mamy nadzieję, że poniższy materiał będzie stanowić dla Państwa dobrą inspiracją.

 

Program WCW:

 1. Aspekty formalno-prawne
 2. Idea wolontariatu
 3. Wymiana doświadczeń
 4. Kompetencje koordynatora
 5. Wspieranie i motywowanie wolontariuszy

 

Program Pracowni PLUS:

 1. Poznanie siebie.

Warsztat pomoże uczestnikom w dokonaniu autodiagnozy w zakresie predyspozycji oraz możliwości, a także ograniczeń w pomaganiu.

Animatorzy uczestniczący w warsztatach będą mieli możliwość przyjrzenia się sobie, własnym motywom, systemowi wartości oraz oczekiwaniom związanym z podejmowanymi działaniami. Poznanie siebie, jako narzędzia w pracy z drugim człowiekiem pozwoli uczestnikom na efektywne i kompetentne korzystanie z osobistych zasobów, unikanie wielu trudności oraz skuteczne działanie w sytuacjach trudnych.

Ponadto warsztat poszerzy świadomość procesów społecznych zachodzących w otoczeniu i możliwości intencjonalnego wpływu na nie.

 

 1. Kompetencje osobiste i społeczne.

W ramach warsztatu uczestnicy będą kształcić swe osobiste i społeczne kompetencje, takie jak: komunikacja społeczna, radzenie sobie z trudnymi emocjami własnymi i cudzymi, empatia, asertywność, współpraca z jednostką i z grupą, radzenie sobie ze stresem, planowanie i zarządzanie czasem, itp. Przebieg warsztatu i ostateczny zakres tematyczny będzie dostosowany do zdiagnozowanych w trakcie sesji otwierającej trudności i potrzeb uczestników.

 

 1. Wspieranie procesu decyzyjnego w podjęciu i pełnieniu roli wolontariusza

W trakcie warsztatu animatorzy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania wolontariuszy (zasad i sposobów rekrutacji oraz rozpowszechniania informacji o poszukiwaniu wolontariuszy) oraz przygotowania i prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z wolontariuszem. Nauczą się diagnozować potrzeby kandydatów na wolontariuszy i przeprowadzać ich przez proces podejmowania decyzji o podjęciu aktywności pomocowej.

Uczestnicy warsztatów rozwiną kompetencje dotyczące pomocy innym w określaniu osobistych predyspozycji i preferencji w kontekście podejmowanych działań w ramach wolontariatu, odkrywania motywów podejmowania działań i świadomego dokonywania wyboru.

Tematyka warsztatów będzie również dotyczyła odpowiedniego przygotowania wolontariuszy pod kątem organizacji, tak, aby zmniejszać ryzyko pojawienia się frustracji i rezygnacji wolontariuszy z działań podejmowanych na rzecz organizacji w ramach wolontariatu.

 

 1. Metodyka pracy z grupą

Warsztat stanowić będzie przygotowanie animatorów do prowadzenia grup wolontariuszy.

Celem warsztatów będzie pogłębienie umiejętności uczestników w obszarze współpracy z grupami i uzyskanie przez animatorów wiedzy z zakresu dynamiki grupy (w tym ról grupowych oraz konsekwencji zachowań wynikających z przyjmowania określonych ról) oraz motywów działania członków grupy. Efektem udziału w warsztatach będzie budowanie lepszej relacji z grupami wolontariuszy oraz umiejętne wpływanie na dobrą atmosferę do pracy w grupie.

 

 1. Budowanie centrów wolontariatu.

Celem warsztatu będzie rozwijanie skuteczności działania w zakresie budowania centrów wolontariatu.

Warsztat wyposaży uczestników w umiejętności związane z wypracowywaniem wizji, stawianiem celów i urealnianiem ich, planowaniem zadań prowadzących do osiągnięcia sukcesu w oparciu o pracę zespołową.

 

 1. Monitorowanie współpracy wolontariuszy z podmiotami korzystającymi.

Zajęcia uwzględniać będą takie zagadnienia, jak: wypracowywanie kontraktu z wolontariuszami (kontrakt wzajemnych oczekiwań), diagnozowanie zagrożeń i problemów we współpracy wolontariuszy z podmiotami korzystającymi i odbiorcami pomocy, sposobów postępowania w sytuacjach trudnych.

Animatorzy zdobędą również wiedzę i umiejętności z zakresu monitorowania pracy wolontariuszy oraz takich zasad przekazywania informacji zwrotnej wolontariuszom, które pozwolą na osobisty rozwój wolontariuszy i efektywną współpracę z nimi.

 

 1. Wspieranie wolontariuszy.

Warsztat dotyczyć będzie sposobów motywowania wolontariuszy, przeciwdziałania wypaleniu oraz form wspierania ich w napotykanych trudnościach.

Uczestnicy warsztatu poznają:

– wybrane koncepcje motywacji oraz różnorodne sposoby motywowania wolontariuszy,
– metody wspierania wolontariuszy w rozwijaniu osobistego potencjału,
– znaczenie i sposoby budowania dobrych relacji, jako podstawy efektywnej współpracy,
– sposoby radzenia sobie ze spadkiem zaangażowania i motywacji u wolontariuszy,
– strategie pracy z osobą w sytuacji wypalenia.

8. Rozwiązywanie konfliktów
Warsztat przygotuje uczestników do radzenia sobie z napotykanymi konfliktami własnymi, jak i mediacji pomiędzy stronami konfliktu.
Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu dynamiki konfliktu i zapoznani zostaną z zasadami prowadzenia mediacji oraz technikami mediacyjnymi i komunikacyjnymi wspierającymi rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Animatorzy rozwiną umiejętności skutecznego działania w sytuacjach konfliktowych.

9. Problemy etyczne we współpracy z wolontariuszami
Warsztat dotyczyć będzie norm etycznych, identyfikacji, mechanizmów ochrony i postępowania w sytuacjach przekroczenia granic etycznych.