Opis programu „My dla Świata”

Charakterystyka:

Program „My dla świata” dotyczy aktywizowania grup społecznych do działań wolontariackich na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwinięcie społecznych zainteresowań i uzdolnień uczestników.

Specyfiką programu jest tworzenie środowiskowych grup wolontariuszy podejmujących różnorodne rodzaje aktywności w zależności od ich potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych.

Proponowany program może stać się nowatorskim elementem edukacji społecznej uczniów lub integracji społecznej osób wykluczanych, seniorów, osób niepełnosprawnych. Przygotowuje on uczestników do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności komunikacyjno-społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych kształtując takie cechy jak: kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Daje on również możliwość nawiązania współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami.

Cele programu:

Nadrzędnym celem programu jest aktywizacja grup społecznych do działań wolontariackich na rzecz środowiska lokalnego oraz rozwinięcie społecznych zainteresowań i uzdolnień uczestników.

Cele szczegółowe:

  • zaktywizowanie grup społecznych;
  • zapoznanie i wdrożenie uczestników w inicjatywy wolontariackie;
  • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;
  • nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;
  • rozwinięcie empatii i zrozumienia;
  • rozwinięcie indywidualnych pasji i zainteresowań;
  • integracja środowiskowa;
  • stymulowanie aspiracji i samorealizacji