Regulamin Konkursu Fotograficznego

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Wolontariat w Obiektywie”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wolontariat w obiektywie” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Wrocławskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo!”

2. Konkurs trwa do 20.10.2014 r.

3. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Przedmiotem Konkursu powinny być fotografie przedstawiające działania podejmowane przez wolontariuszy.

3. Nadsyłane prace powinny być inspirowane działaniami szkolnych grup wolontariackich.

4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zdjęć w formacie JPG lub PNG (o wymiarach min. 1600×1200 pikseli), w formie załączników do listu elektronicznego na adres: konkurs@wolontariusz.org.

7. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik.

8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) niebędące integralną częścią fotografii, zostaną zdyskwalifikowane.

9. W treści listu należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, miejsce dokonania zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.

10. Zdjęcia należy nadsyłać do 20.10.2014 r.

III. Wyłanianie laureata Konkursu

1. Ocena prac i wyłonienie laureatów zostanie dokonane przez Kapitułę powołaną przez Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”.

2. Finał Konkursu i ogłoszenie wyników odbędą się w dniu 6 grudnia 2014 r. podczas Gali Wolontariatu zorganizowanej w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze nieodpłatne wykorzystywanie w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych Stowarzyszenia „Żyj Kolorowo!”.

2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

6. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela:  Wrocławskie Centrum Wolontariatu Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo!”

pl. Św. Macieja 5A,

50-244 Wrocław

tel. (71) 79 19 789

biuro@wolontariusz.org

www.wolontariusz.org

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − 8 =

*