Regulamin Konkursu Literackiego

Regulamin Konkursu Literackiego „Wolontariat Piórem”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Wolontariat piórem” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Wrocławskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo!”

2. Konkurs trwa do 20.10.2014 r.

3. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Przedmiotem Konkursu powinny być prace literackie opisujące działania podejmowane przez wolontariuszy.

3. Nadsyłane prace powinny być inspirowane działaniami szkolnych grup wolontariackich.

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.

5. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np.: opowiadanie, wiersz, felieton, esej i inne).

6. Ocenie podlega zarówno zawartość merytoryczna, jak i poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna pracy.

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie pracy literackiej w formie załączników do listu elektronicznego na adres: konkurs@wolontariusz.org.

8. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik.

9. W treści listu należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy.

10. Prace należy nadsyłać do 20.10.2014 r.

III. Wyłanianie laureata Konkursu

1. Ocena prac i wyłonienie laureatów zostanie dokonane przez Kapitułę powołaną przez Stowarzyszenia „Żyj Kolorowo!”.

2. Finał Konkursu i ogłoszenie wyników odbędą się w dniu 6 grudnia 2014 r. podczas Gali Wolontariatu zorganizowanej w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze nieodpłatne wykorzystywanie w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych Stowarzyszenia „Żyj Kolorowo!”.

2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Kapituły Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

6. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela:  Wrocławskie Centrum Wolontariatu Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo!”

pl. Św. Macieja 5A,

50-244 Wrocław

tel. (71) 79 19 789

biuro@wolontariusz.org

www.wolontariusz.org

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 4 =

*