Regulamin Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariatuszy WOLONTARIUSZ O.K.

REGULAMIN SYSTEMU CERTYFIKACJI I GRATYFIKACJI WOLONTARIUSZY
WOLONTARIAT O.K. 2016

I. Organizator
1. Organizatorem Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. jest Dolnośląskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie „ZYJ KOLOROWO!”
2. Organizator spośród koordynatorów wolontariatu szkolnego powołuje Kapitułę Honorową przyznającą Certyfikaty WOLONTARIAT O.K. za okres roku 2016.

II. Cele
3. System Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. ma na celu przede wszystkim wzmocnienie motywacji, zaangażowania i efektywności pracy wolontariuszy oraz ujednolicenie i rozpowszechnienie standardów jakości dla wolontariuszy.
4. W dalszej perspektywie system ten pozwoli na budowanie środowiska odpowiedzialnych i kompetentnych wolontariuszy oraz kształtowanie i promowanie wizerunku wolontariatu jako prestiżowej formy aktywności.

III. Zgłaszanie kandydatów
5. Kandydatów do Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. przedstawiają koordynatorzy szkolnych grup wolontariatu na powakacyjnym spotkaniu koordynatorów zorganizowanym przez Organizatora. Kapituła Honorowa weryfikuje i selekcjonuje zgłoszenia oraz decyduje o przyznaniu Certyfikatu osobom spełniającym kryteria Certyfikatu.
6. Kapituła Honorowa z grona Laureatów Certyfikatu sporządza listę osób otrzymujących gratyfikację uwzględniającą kolejność wyboru gratyfikacji.

IV. Kryteria przyznawania Certyfikatu
7. Certyfikat Wolontariat O.K. przyznawany jest wolontariuszom szkolnym którzy w 2016 roku:
– podejmowali w min. 3 rodzaje aktywności w tym min. 1 aktywność stałą (min. 1 raz w miesiącu)
– działali zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarze wolontariatu
– byli kompetentni, uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących ich do podejmowanej działalności
– angażowali się w życie wolontariatu szkolnego (np. zaangażowanie na rzecz grupy wolontariusz, udział w wydarzeniach np. Wrocławski Piknik Wolontariatu, Wrocławskie Targi Wolontariatu, Dolnośląski Festiwal Wolontariatu, itp.)
– sumiennie i odpowiedzialnie wywiązywali się z powierzonych im obowiązków
– byli otwarci i wrażliwi na potrzeby otoczenia
– wyróżniali się zaangażowaniem i byli wzorem dla innych.

V. Wręczenie Certyfikatów i gratyfikacja
8. Wręczenie Certyfikatów odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez Organizatora związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
9. Wręczanie Certyfikatów odbędzie się zgodnie z kolejnością listy Kapituły Honorowej. Odbierając Certyfikat wolontariusz wybiera gratyfikację spośród przygotowanych przez podmioty fundujące współpracujące z Organizatorem. Sposób przyjęcia gratyfikacji wolontariusz uzgadnia indywidualnie z podmiotem fundującym.
10. Lista Laureatów Certyfikatu ze wskazaniem osób gratyfikowanych oraz lista przygotowanych gratyfikacji będzie upubliczniona w serwisie internetowym wolontariusz.org.