Regulamin Wrocławskich Targów Wolontariatu 2019

REGULAMIN V EDYCJI WROCŁAWSKICH TARGÓW WOLONTARIATU 2019

 

 1. V Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu 2019 (WTW 2019) jest organizowana przez Wrocławskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!” zwanym dalej Organizatorem w ramach projektu „Promocja wolontariatu we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.
 2. V Edycja Wrocławskich Targów Wolontariatu 2019 odbędzie się dn. 8 listopada 2019 r. w godzinach 10.00 – 18.00 w Galerii Dominikańskiej Dominikański 3 we Wrocławiu.
 3. Celem WTW 2019 jest promocja wolontariatu i rekrutacja wolontariuszy do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.
 4. W WTW 2019 prezentować się mogą organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i inne podmioty współpracujące bądź zamierzające współpracować z wolontariuszami działające na terenie Wrocławia.
 5. Udział w WTW 2019 następuje na podstawie zgłoszenia wypełnionego na załączonym formularzu i przesłanego mailem na adres biuro@wolontariusz.org do dnia 25 października 2019 r. W dniu 4 listopada 2019 r. Organizator na wskazany w zgłoszeniu adres wyślą maila z najważniejszymi informacjami organizacyjnymi.
 6. Podczas WTW 2019 możliwe są następujące formy promocji:
 • stoiska wystawiennicze,
 • oferty wolontariatu na tablicy ogłoszeń,
 • indywidualna prezentacja działań (wystąpienia z prezentacją multimedialną, filmy, itp.),
 • wystąpienia w Radio LUZ, ew. innych mediach
 • animacje, miniwarsztaty i inne ustalone z Organizatorem działania indywidualne.

Możliwe jest uczestnictwo zarówno we wszystkich jak i w wybranych formach promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu form promocji.

 1. Wystawcy mogą przygotować stoisko indywidualne lub grupowe.
 2. Stoiska wystawiennicze będą zorganizowane w przestrzeni zamkniętej zgodnie z planem opracowanym przez Organizatora. Do dyspozycji wystawców organizator udostępni stoliki i krzesła zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. Ewentualny dostęp do prądu będzie uzgadniany indywidualnie. Organizacja zapewnia sobie we własnym zakresie materiały oraz innego rodzaju sprzęt niezbędny do wyposażenia stoiska wystawienniczego. Organizacja ponosi odpowiedzialność za użyczony od Organizatora sprzęt i może zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody. Stoiska służyć będą przede wszystkim promocji wolontariatu i prezentacji ofert dla wolontariuszy.
 3. Liczba stoisk wystawienniczych jest ograniczona.
 4. Przygotowanie stoisk wystawienniczych odbywać się będzie w dniu imprezy od godz. 9.00, a demontaż po jej zakończeniu. Wszyscy wystawcy zobowiązani są do prowadzenia stoiska wystawienniczego przez cały czas trwania Targów oraz posprzątanie użytkowanej przestrzeni przed jej opuszczeniem.
 5. Podczas imprezy odbywać się będzie gra targowa, w ramach której wystawcy mogą przyznawać uczestnikom do 3 pkt. za wykonanie opracowanych przez siebie zadań. Potwierdzeniem przyznania punktów będzie wpis na formularzu gry pod przyporządkowanym wystawcy numerem. Wskazane jest, aby przyznawanie punktów było powiązane z poznawaniem podmiotu i jego ofert wolontariatu.
 6. Oferty wolontariatu prezentowane będą na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu. Oferta wolontariatu powinna mieć format jednej kartki A4 i dotyczyć pojedynczego działania przewidzianego dla wolontariuszy. Oferta powinna zawierać:

– nazwę oferty,

– charakterystykę oferty (opis działań),

– zadania dla wolontariuszy,

– oferowane korzyści dla wolontariusza,

– charakterystykę wolontariuszy (liczba, preferowany wiek, umiejętności, kwalifikacje, itp.),

– dane kontaktowe oferenta.

Ponadto oferty mogą zawierać zdjęcia, znaki graficzne oferenta i inne indywidualnie przygotowane treści. Każdy oferent może zgłosić dowolną ilość ofert. Oferty należy przesyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym w formacie JPG lub PDF. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości ofert bądź negocjowania ich treści i sposobu prezentacji.

 1. Prowadzenie innych niż przewidziane w Regulaminie form promocji każdorazowo wymaga szczegółowego uzgodnienia z Organizatorem.
 2. Udział w WTW 2019 jest bezpłatny.
 3. Wystawcy są zobowiązani do:

– współpracy z Organizatorem i jego personelem,

– uzgadniania wszelkich szczegółów organizacyjnych, podejmowanych działań i ich zmian,

– stosowania się do zasad poleceń Organizatora i jego personelu.

 1. Organizator nie zapewnia transportu osób i sprzętu, miejsc parkingowych, noclegów oraz wyżywienia dla wystawców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści oraz materiały i sprzęt uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub wprowadzania zmian bez podania przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji nt udziału w Targach udziela Jacek Bednarek, tel. 695 599 468.

Działanie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

www.wolontariusz.org