Wolontariat w szkole „My dla Świata”

Działania, formy, metody:

Program polega na tworzeniu i organizowaniu środowiskowych grup wolontariuszy podejmujących inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej zgodnie z własnym potencjałem i zainteresowaniami.

1. Rekrutacja uczestników

Powinna być prowadzona w jednorodnym środowisku lokalnym, aby dana grupa skupiała wolontariuszy z określonej społeczności (np. grupy szkolne, parafialne, seniorzy, osoby niepełnosprawne). Każdy zespół reprezentuje podmiot, przy którym funkcjonuje (odpowiednio: szkołę, parafię, klub seniora, ośrodek dla niepełnosprawnych). Uczestnictwo w programie zgłasza osoba reprezentująca dany podmiot: dostarcza do Wrocławskiego Centrum Wolontariatu wypełnioną kartę zgłoszenia wskazując w niej Lidera Grupy.

2. Spotkania organizacyjne wolontariuszy

Wolontariusze spotykają się na zebraniach organizacyjnych prowadzonych przez Lidera Grupy. Zaleca się, by odbywały się one regularnie, nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Spotkania winny służyć angażowaniu wolontariuszy w nowe inicjatywy, koordynacji podejmowanych działań oraz wspieraniu wolontariuszy w pojawiających się trudnościach. Mogą być również okazją do informowania wolontariuszy o aktualnych sprawach (szkoleniach, uroczystościach, wyjazdach itp.).

3. Konferencje liderów grup

Konferencje liderów grup prowadzone są przez koordynatorów programu „My dla świata” i powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w semestrze. Na konferencjach ustalany jest harmonogram semestru oraz sprawy organizacyjne, a także podejmowane są działania pomocowe i ewaluacyjne.

4. Forum grup wolontariuszy

Tego typu spotkania forum grup wolontariuszy organizowane są dla 3 – 5 grup wolontariuszy ze środowisk jednorodnych (np. grupy gimnazjalne, szkoły średnie, seniorzy, młodzież niepełnosprawna). Celem ich jest:

  • integracja grup;
  • rozbudzenie aspiracji wolontariuszy;
  • opracowanie semestralnych programów działań grup;

Semestralne programy działań grup opracowują wolontariusze zgodnie z własnym potencjałem, zainteresowaniami i potrzebami lokalnymi.

5. Inicjowanie nowych akcji

Koordynatorzy programu inicjują różnorodne akcje i informują o nich odpowiednie grupy wolontariuszy. W przypadku podjęcia przez wolontariuszy danej akcji, uzupełniany jest semestralny program działań grupy.

6. Realizacja inicjatyw wolontariackich

Wolontariusze podejmują działania zgodnie z semestralnym programem działań grupy. W przypadku zainteresowania wolontariuszy zewnętrznymi inicjatywami, wpisywane są one do semestralnego programu działań grupy.

7. Szkolenia

Dla wolontariuszy organizowane są szkolenia z zakresu idei wolontariatu oraz tematyki związanej z realizowanymi zadaniami.

8. Spotkania sprawozdawczo-integracyjne

Spotkania sprawozdawczo-integracyjne odbywają się na koniec semestru lub roku. W szczególnych sytuacjach mogą być połączone ze spotkaniami forum grup wolontariuszy. Mają one na celu:

  • integrację grup wolontariuszy;
  • promocję efektów podejmowanych działań;
  • wzmocnienie zaangażowania uczestników programu.

.