WOLONTARIAT O.K.

Poniżej przedstawiamy Państwu do konsultacji Regulamin Systemu Certyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. 2018. Uwagi i sugestie prosimy zgłaszać podczas konferencji „My dla świata” lub mailem na adres biuro@wolontariusz.org.

 

 

REGULAMIN SYSTEMU CERTYFIKACJI I GRATYFIKACJI WOLONTARIUSZY

WOLONTARIAT O.K. 2018

 

I. Organizator

  1. Organizatorem Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. jest Wrocławskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie „ZYJ KOLOROWO!”
  2. Organizator powołuje opiekunów monitorujących działania wolontariuszy oraz Kapitułę Honorową przyznającą Certyfikaty WOLONTARIAT O.K. za okres roku 2018.
  3. Lista aktualnych opiekunów zostanie opublikowana na stronie www.wolontariusz.org.

 

II. Cele

4. System Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. ma na celu przede wszystkim wzmocnienie motywacji, zaangażowania i efektywności pracy wolontariuszy oraz ujednolicenie i rozpowszechnienie standardów jakości dla wolontariuszy.

5. W dalszej perspektywie system ten pozwoli na budowanie środowiska odpowiedzialnych i kompetentnych wolontariuszy oraz kształtowanie i promowanie wizerunku wolontariatu jako prestiżowej formy aktywności.

 

III. Zgłaszanie kandydatów

  1. Kandydaci do Certyfikatu WOLONTARIAT O.K. zgłaszają się poprzez przesłanie na adres biuro@wolontariusz.org wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie do biura Wrocławskiego Centrum Wolontariatu (pl. Św. Macieja 5a, 50-244 Wrocław) pisemnego potwierdzenia zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 28 lutego 2018 r. W zgłoszeniu wolontariusz może wskazać preferowanego opiekuna.
  2. Pełna lista kandydatów wraz z przydzielonymi im przez organizatora opiekunami w dniu 8 marca 2018 r. zostanie wywieszona na stronie internetowej wolontariusz.org. Organizator może wolontariuszowi zmienić opiekuna, o czym go poinformuje korzystając z kontaktów zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

IV. Procedura weryfikacji

8. Kandydaci podejmując w roku 2018 działania wolontariackie każdorazowo mają obowiązek przekazać opiekunowi kontakt do osób kontaktowych w podmiotach, w których pomagają.

9. Opiekunowie informują osoby kontaktowe o uczestnictwie kandydata w procesie certyfikacji, stosowanych kryteriach oraz sposobach zgłaszania zastrzeżeń.

10. Opiekunowie monitorują działania kandydata, a w razie zgłaszanych zastrzeżeń weryfikują je. Pod koniec roku opiekunowie podejmują decyzję o przyznaniu kandydatowi Certyfikatu Wolontariat O.K.

 

V. Kryteria przyznawania Certyfikatu

11. Certyfikat Wolontariat O.K. przyznawany będzie wolontariuszom, którzy w 2018 roku:

– podejmowali w min. 3 rodzaje aktywności wolontariackiej w tym min. 1 aktywność stałą (min. 1 raz w miesiącu)

– działali zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarze wolontariatu

– byli kompetentni, uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących ich do podejmowanej działalności

– angażowali się w życie wolontariatu szkolnego (np. zaangażowanie na rzecz grupy wolontariuszy, udział w wydarzeniach np. Wrocławski Piknik Wolontariatu, Wrocławskie Targi Wolontariatu, Dolnośląski Festiwal Wolontariatu, itp.)

– sumiennie i odpowiedzialnie wywiązywali się z powierzonych im obowiązków

– byli otwarci i wrażliwi na potrzeby otoczenia

– wyróżniali się zaangażowaniem i byli wzorem dla innych.

 

VI. Wręczenie Certyfikatów

12. Wręczenie Certyfikatów odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez Organizatora związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

13. Laureatom, którzy się szczególnie wyróżniali zostaną przyznane nagrody przygotowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami.

14. Po wręczeniu Certyfikatów lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.wolontariusz.org.