Regulamin Konkursu Na Najlepszą Stronę Internetową O Wolontariacie

Temat konkursu: POKAŻĘ CI MÓJ ŚWIAT

I Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem Konkursu Na Najlepszą Stronę Internetową O Wolontariacie (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”.
2.    Konkurs trwa do 30 listopada 2011 r.
3.    Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.

II Uczestnictwo w Konkursie
1.    Konkurs adresowany jest do wszystkich wolontariuszy uczestniczących w Programie „My dla świata”.
2.    Przedmiotem Konkursu powinny być strony internetowe opisujące działania wolontariuszy.
3.    Nadsyłane prace powinny być inspirowane działaniami szkolnych grup wolontariackich.
4.    Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi.
5.    Ocenie podlegać będą następujące aspekty prezentowanych prac:
– merytoryczny (istotne informacje dotyczące grupy wolontariackiej, jej historii, profilu, osiągnięć, inicjatyw, działań bieżących, informacje o swoim mieście, regionie itp.),
– estetyczny (czytelny interfejs użytkownika, właściwe, umiarkowane stosowanie elementów multimedialnych, ogólne wrażenie estetyczne),
– techniczny (poprawne wyświetlanie strony w co najmniej dwóch przeglądarkach internetowych spośród wymienionych: Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer).
6.    Autor pracy zobowiązany jest przestrzegać praw autorskich, w szczególności uzyskać zgodę na wykorzystanie wszystkich elementów strony nie będących jego własnością.
7.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie adresu strony internetowej na adres: konkurs@wolontariusz.org.
8.    Koszty przygotowania pracy i dostarczenia jej Organizatorowi ponosi uczestnik.
9.    W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy.
10.    Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2011r.

III Wyłanianie laureata Konkursu
1.    Do decyzji o przyznaniu nagrody uprawnione jest Jury – Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”.
2.    Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do dnia 9 grudnia 2011 roku.
3.    Finał Konkursu i ogłoszenie wyników odbędą się w dniu 10 grudnia br. podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu Szkolnego w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

IV Postanowienia końcowe
1.    Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze nieodpłatne wykorzystywanie w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”.
2.    Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4.    Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
5.    Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.