Regulamin Konkursu literackiego

Temat konkursu: JAKI JEST TEN WOLONTARIAT… NASZE MARZENIA, NASZA WYOBRAŹNIA,NASZA RZECZYWISTOŚĆ

I Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem Konkursu literackiego (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”.
2.    Konkurs trwa do 30 listopada 2011 r.
3.    Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.

II Uczestnictwo w Konkursie
1.    Konkurs adresowany jest do wszystkich wolontariuszy uczestniczących w Programie „My dla świata”.
2.    Przedmiotem Konkursu powinny być prace literackie opisujące działania podejmowane przez wolontariuszy.
3.    Nadsyłane prace powinny być inspirowane działaniami szkolnych grup wolontariackich.
4.    Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
5.    Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (m.in..: opowiadanie, wiersz, felieton, esej i inne).
6.    Ocenie podlega zarówno zawartość merytoryczna, jak i poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna pracy.
7.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie pracy literackiej w formie załączników do listu elektronicznego na adres: konkurs@wolontariusz.org.
8.    Koszty przygotowania pracy i dostarczenia jej organizatorowi ponosi uczestnik.
9.    W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy.
10.    Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2011 r.

III Wyłanianie laureata Konkursu
1.    Do decyzji o przyznaniu nagrody uprawnione jest Jury – przedstawiciele Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”.
2.    Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do dnia 9 grudnia 2011 roku.
3.    Finał Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią w dniu 10 grudnia br., podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu Szkolnego w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

IV Postanowienia końcowe
1.    Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze nieodpłatne wykorzystywanie w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”.
2.    Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4.    Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
5.    Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.