Regulamin konkursu fotograficznego

Temat konkursu  WOLONTARIUSZ ODNALEZIONY W AKCJI

I Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem Konkursu fotograficznego (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem) jest Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”.
2.    Konkurs trwa do 30 listopada 2011 r.
3.    Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną.

II Uczestnictwo w Konkursie
1.    Konkurs adresowany jest do wszystkich wolontariuszy uczestniczących w Programie „My dla świata”.
2.    Przedmiotem Konkursu powinny być fotografie przedstawiające działania podejmowane przez wolontariuszy.
3.    Nadsyłane prace powinny być inspirowane działaniami szkolnych grup wolontariackich.
4.    Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii. Technika wykonania prac jest dowolna.
5.    Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
6.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zdjęć w formacie JPG lub PNG (o wymiarach min. 1600×1200 pikseli), w formie załączników do listu elektronicznego na adres: konkurs@wolontariusz.org.
7.    Koszty przygotowania prac i dostarczenia ich organizatorowi ponosi uczestnik.
8.    Zdjęcie, na którym będą znajdować się  jakiekolwiek znaki (np. cyfry) niebędące integralną częścią fotografii, zostanie zdyskwalifikowane.
9.    W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, miejsce wykonania zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do prac.
10.    Zdjęcia należy nadsyłać do 30 listopada 2011r.

III Wyłanianie laureata Konkursu
1.    Do decyzji o przyznaniu nagrody uprawnione jest Jury – przedstawiciele Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”.
2.    Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do dnia 9 grudnia 2011 roku.
3.    Finał Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią w dniu 10 grudnia br., podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu Szkolnego w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

IV Postanowienia końcowe
1.    Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze nieodpłatne wykorzystywanie w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”.
2.    Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4.    Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
5.    Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 3 =

*